Tietosuoja

TIETOSUOJA-ASETUS TARKENTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Pertunmaan kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
• avoimen informoinnin lisääminen.

Pertunmaan kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.
Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuoja
Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua.
Pertunmaan palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain palvelun edellyttämässä laajuudessa ja vain kustakin palvelusta säädetyn erityislain mukaisesti, tai joissakin erityistapauksissa myös henkilön nimenomaisella suostumuksella. Pertunmaan kunta ei kerää henkilötietoa kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietosuojavastaava
Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan Pertunmaan kunnalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Tietosuojavastaava kuuluu tietoturva- ja tietosuojaryhmään, jonka tarkoituksena on edistää ja koordinoida tietosuoja-asioita Pertunmaan kunnan toiminnoissa.

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään ensisijaisesti virallisia tietopyyntölomakkeita.

Kunnan tietosuojavastaavana toimii:
Päivi Malinen
PL33
50101 MIKKELI
puh.044 794 2228
tietosuojavastaava@mikkeli.fi

Kunnan tietosuojayhdyshenkilönä toimii:
Juha Pöysä
Pertuntie 14
19430 PERTUNMAA
puh. 040 652 8530
tietosuojavastaava@pertunmaa.fi

Oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi


Tietosuojaseloste, Pro Economica Premium (.pdf)


Tietosuojaseloste, Tweb-asiakirjahallintajärjestelmä (.pdf)


Tietosuojaseloste, kiinteistöjen vuokraus- ja käyttöpalvelut (.pdf)


Tietosuojaseloste, rakennusvalvonta (.pdf)


Tietosuojaseloste, varhaiskasvatus (.pdf)


Tietosuojaseloste, kotiseutuarkisto (.pdf)


Tietosuojaseloste vaalien vaalihenkilöstä ja kotiäänestys (.pdf)

Oikeusministeriön rekisteriseloste, vaalit -sivulle tästä linkistä: https://vaalit.fi/rekisteriselosteet