Pikatiedote Pertunmaan kunnanhallituksen kokouksesta 14.9.2020

Ma 14.09.2020 21:14

Kategoria:

§ 121 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muutokset
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaiset muutokset.

§ 122 Va. teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen
Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

§ 123 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyminen 2020
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 siirtyi koronaepidemian johdosta. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 28.8.2020, jonka jälkeen se voitiin tuoda kunnanhallituksen käsittelyyn.

Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2020.

§ 124 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle lopussa olevan lausunnon hyväksymistä.

Yksi keskeinen kysymys on maakuntarajat. Kunnanhallitus toteaa lausunnossa seuraavaa: Pertunmaan kunta on ehdottomasti nykyisen Etelä-Savon maakuntarajojen kannalla. Maakunnan hajottaminen olisi suuri virhe. Pertunmaan kunta pitää oikeana lähtökohtana esitettäväksi maakuntajaoksi, että maakuntajako perustuisi nykyisen maakuntajakolain (1159/1997) ja vuoden 2021 alusta voimaan tulevan maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) nojalla määriteltyyn aluejakoon.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että myönnetään kunnanjohtajalle valtuudet vastata 90 kysymykseen lausunto.fi – alustalle Pertunmaan kunnan puolesta. Vastaukset on laadittu yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton, Essoten ja alueen kuntien kesken sekä hyödynnetty Kuntaliiton asiantuntijuutta.

§ 125 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 1.7–31.8.2020
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja totesi, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

§ 126 Ilmoitusasiat 14.9.2020
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat ja kiinteistöluovutusilmoitukset.

Lisäpykälä:

§ 127 Jokitupa-pilottihanke ja ESR-hakemus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen valtuuston käsitteleväksi
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanhallitukselle Jokitupa-projektin aloittamisesta 1.11.2020 ESR-hankerahalla. Projektin kokonaisbudjetti on 70 000 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 14 000 €.

Lisätietoja:
Jari Liukkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590


Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8871/2019

Pertunmaan kunnan lausunto sote-, pelastustoimi- ja maakuntauudistukseen

Pieni kunta suuressa sopassa ja keskittämisinnossa tahtoo jäädä suurten jalkoihin. Pertunmaan kunta toivoo, että suuruuden ekonomia ei ratkaise merkittävien päätösten tekemistä ja toteuttamista. Vaikutelma on, että sote-maakuntauudistuksessa ollaan rakentamassa systeemi, jossa ihminen hukkuu systeemin pyörteisiin. Uudistuksessa on pidettävä asukas ja kansalainen keskiössä.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena ovat tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut ja toimintaedellytysten turvaaminen. Pertunmaan kunta pitää tärkeänä juuri paikallisuuden ja läheisyyden turvaamista. Erityisesti sotepalveluilla pitää olla kasvot. Kunnassa pitää olla peruspalvelut ja ehdottomasti lääkäri. Asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa monipuolisesti ovat digitaaliset palvelujen kehittäminen tärkeä osa vuorovaikutusta.

Samalla kun pyritään tehokkuuteen ja talouden tasapainottamiseen ovat demokratia, osallisuus ja vaikuttaminen keskeisiä kansalaisyhteiskunnan ulottuvuuksia, joista on pidettävä huoli. Asukkaiden mahdollisuus ymmärtää ja ottaa kantaa muutoksiin on tärkeä elementti kunnassa ja laajemmin seutukunnassa. Dialogin tarve kasvaa.

Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennalta ehkäisevä työ. Vuorovaikutus, yhdyspinnat ja moniammatillisuus erityisesti sote-palvelujen kanssa on edellytys, jotta voidaan vahvistaa asukkaiden omaa tekemistä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Koululle on turvattava kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut lasten ja nuorten saataville. Työllistämiseen liittyvät toimet kuten työllisyyden kuntakokeilu, kuntouttava työtoiminta ja muu aktivointi ovat keskeisiä asioita asukkaiden kannalta.

Kuntien taloustilanne on erittäin vaikea. Pertunmaan kunnassa on lyhyessä ajassa syntynyt merkittävä alijäämä. Lakiluonnoksessa on todettu, että kuntien talouteen kohdistuvat muutokset nykytilaan verrattuna tulisi olla mahdollisimman pienet. Pertunmaan kunta vaatii, että muutokset eivät saa millään muotoa lisätä kunnan kustannuksia. Lähtökohta tulee enimmäismuutosten tasaukseen olla +-0 €/asukas. Tavoitteena tulee olla kustannusten merkittävä pienentäminen.

Koronaepidemia vaikuttaa kuntien talouteen vuoden 2020 lisäksi vuosina 2021 ja 2022. Kuntien valtionosuuteen jääviä siirto- ja tasausmekanismeja ei voi perustaa näiden vuosien tietoihin. Kiinteistöjen osalta esitetty vuokrausmalli 3 + 1 aiheuttaa todennäköisesti ongelmia kunnissa. Kuntien omistukseen jäävien kuntien riskejä tulee pienentää. Uudistus muuttaa kaikkien kuntien verotuloja ja valtionosuutta. Uudistus voi muuttaa kunnan talouden tasapainoa nykyistäkin pahemmaksi. Kuntien elinvoima tulee turvata uudistuksen jälkeen.

Rahoituksen määräytymisperusteissa tulee huomioida alueelliset erot. Etelä-Savon alue ja kunnat, Pertunmaa mukaan lukien, on väestörakenteeltaan ikäihmispainotteinen. Vuoden 2019 lopussa Pertunmaan kunnassa yli 64 vuotiaiden osuus oli 38,2 %. Myös hajanainen yhdyskuntarakenne ja kausiväestö vakituisten asukkaiden lisäksi tulisi näkyä rahoituksen määräytymisperusteissa.

Pertunmaan kunta on ehdottomasti nykyisen Etelä-Savon maakuntarajojen kannalla. Maakunnan hajottaminen olisi suuri virhe. Pertunmaan kunta pitää oikeana lähtökohtana esitettäväksi maakuntajaoksi, että maakuntajako perustuisi nykyisen maakuntajakolain (1159/1997) ja vuoden 2021 alusta voimaan tulevan maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) nojalla määriteltyyn aluejakoon.

Maakuntajaon muuttaminen heikentää myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintamahdollisuuksia. Pelastuslaitos on toiminut vuodesta 2004 alkaen nykyisen Etelä-Savon maakunnassa. Toimintaa on kehitetty siten, että palveluita voidaan tuottaa joustavasti ja henkilöstöä hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti koko maakunnan alueella.

Savonlinnan alueen siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan tarkoittaa käytännössä sitä, että soten ja pelastuslaitoksen käytettävissä olevat henkilöstö- ja muut resurssit pienenevät oleellisesti ja se puolestaan heikentää Etelä-Savon maakunnan toimintamahdollisuuksia.

Etelä-Savossa ja Pertunmaalla on oleellista puhaltaa yhteen hiileen, vahvistaa myös vapaa-ajanasukkaiden mahdollisuuksia olla mukana osana maakuntaa. Monipaikkaisuus on toimintaympäristön muutosten kautta tullut jäädäkseen. Elinvoimaisen maakunnan ja kunnan näkökulmasta alueellisuuden vahvistaminen on Suomen etu ja edellytykset tälle muodostuvat yhteisellä työllä. Pertunmaa haluaa olla osa Etelä-Savon sotea, pelastustoimea ja maakuntaa.

Johdanto, tausta ja tavoitteet löytyvät alla olevalla linkillä.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaa-feada42eaf2a

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus keskustelee lausunnosta ja päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Pertunmaan kunnan lausunnon sote-, pelastustoimi- ja maakuntauudistukseen.