Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 20.6.2022

Ma 20.06.2022 20:10

Kategoria:

§ 89 Kuortin asemakaavan muuttamista korttelissa 57 ja siihen liittyvillä katu-, liikenne ja maa- ja metsätalousalueilla
Kunnanhallitus päätti, 1. hyväksyä laaditut vastineet, 2. hyväksyä alustavasti 14.6.2021 päivätyt kaava-asiakirjat, 3. asettaa kaavaehdotusta koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä 4. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

§ 90 Honk’nieme metsätilan hoitotyöt
Kunnanhallitus päätti tilata Mhy:n esityksen mukaiset metsänhoitotyöt ja valtuuttaa tekninen johtaja –rakennustarkastaja Jouni Huusarin allekirjoittamaan ko. metsänhoitosopimuksen.

§ 91 Ruokapalvelujen uudelleenjärjestelyyn liittyvät yt-neuvottelut
Kunnanhallitus päätti aloittaa yhteistoimintalain 1333/2021 4.luvun mukaisen prosessin ruokapalveluiden henkilöstön siirtymisestä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yt-neuvotteluiden vastuuhenkilöksi nimetään tekninen johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusari.

§ 92 Päiväkoti Keinulan ja ryhmäperhepäiväkoti Kuuttilan apulaisjohtajajärjestelyt
Kunnanhallitus päätti maksaa päiväkoti Keinulan ja ryhmäpäiväkoti Kuuttilan varajohtajille kertakorvauksen toukokuulta sekä päiväkodinjohtajan poissaollessa sijaiskorvauksen. Sopimus tehdään määräaikaisena vuoden 2022 loppuun ja arvioidaan tilannetta vuoden 2023 osalta uudelleen.

§ 93 Eläinsuojelulain 15 §:n mukainen eläinten talteenoton ja tilapäisen hoidon järjestäminen
Kunnanhallitus totesi, että eläinsuojelulain 15 §:n mukainen eläinten talteenoton ja tilapäisen hoidon järjestämisen sopimus Pertunmaan kunnan ja Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys ry HSESY:n kanssa on astunut voimaan 1.5.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Toiminnan järjestämisestä maksetaan kiinteä kuukausimaksu 100 euroa ja erilaisista eläimiin kohdistuvista hoito ym. toimenpiteistä sopimuksen mukaan.

§ 94 Selvitys hyvinvointialueelle
Kunnanhallitus päättää antaa edellä mainitun ja liitteenä olevan täydentävän selvityksen Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

§ 95 Ukrainalaisten majoitus/toimeksiantosopimus vastaanottopalveluiden tuottamisesta
Kunnanhallitus päätti solmia toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta. Sopimus on voimassa 30.9.2022 saakka ja optiokausi 4.3.2023 saakka. Optiokaudesta on ilmoitettava 15.8.2022 mennessä.

§ 96 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston syksyn 2022 kokousaikataulu
Kunnanhallitus päätti seuraavat syksyn 2022 kokousaikataulut:

Kunnanhallitus: 15.8., 22.8. (vara), 12.9., 26.9. (vara), 10.10., 24.10 (vara), 7.11., 28.11.(vara) ja 12.12.

Kokoukset alkavat klo 18.30 kunnantalolla.

Kunnanvaltuusto: 19.9., 17.10., 21.11 ja 19.12. Valtuustoseminaarit pidetään kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä 19.9.ja 17.10. Valtuustoseminaarit alkavat klo 16 ja kunnanvaltuuston kokoukset klo 18.30 kunnantalolla.

§ 97 Kunnanvaltuuston 25.4.2022 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 25.4.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

§ 98 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisälista:

§ 99 Pertunmaan kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten yritys- ja työvoimapalvelujen uudelleen järjestämisestä koskevaksi lainsäädännöksi
Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten yritys- ja työvoimapalvelujen uudelleen järjestämisestä koskevaksi lainsäädännöksi.

Pertunmaan kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten yritys- ja työvoimapalvelujen uudelleen järjestämisestä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf)

§ 100 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Mikkelin ympäristölautakunnan päätöksestä 15.12.2021 § 126 tehtyä valitusta
Kunnanhallitus päätti antaa liitteen mukaisen vastineen.

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Mikkelin ympäristölautakunnan päätöksestä 15.12.2021 § 126 tehtyä valitusta (pdf)

§ 101 Asunto-osakkeiden myynti
Kunnanhallitus päätti myydä tarjousten perusteella asunto-osakkeet 1. As Oy Mäkiperttu, Mäkitie 3, 26 000 euroa Alli Terttu Laukkaselle, 2. As Oy Pertunrinne, Punakiventie 1, 10 000 euroa Mauri Sjöroosille sekä 3. saattaa asunto-osakkeiden myynti kunnanvaltuuston tietoon.

Lisätietoja:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590